دندان، تنها بخشی از بدن انسان است که ترمیم نمی‌شود.