محققان اخیراً به این نتیجه رسیده‌اند که کلیه‌ی انسان 500 عملکرد متفاوت دارد.