شُـش سمت چپ کوچک‌تر از شُـش سمت راست است تا فضایی برای قلب ایجاد شود.