معده‌ی انسان باید هر دو هفته یک بار مادّه‌ی مخاطی جدید ترشح کند در غیر این صورت خودش را هضم خواهد کرد.


Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/