سلول بدن

تنها در طول زمانی که این جمله را می‌خوانید در حدود 50هزار سلول بدنتان می‌میرد و سلول‌های جدید جایگزین آن می‌شود.