ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس1

حروف عربی

 

 

امام صادق علیه‌السّلام: کسی که قرآن را به سختى یاد می‌گیرد دو برابر پاداش دارد، و کسى که (فراگیرى) قرآن براى او آسان باشد با نیکوکاران (محشور) می‌شود.

پاداش نیکى‏ها و کیفر گناهان، ص262

 

حروف عربی مانند حروف فارسی است تنها چهار حرف «پ، چ، ژ، گ» را ندارد.

شکل حروف

ا ـ ء ـ بـ ب ـ تـ ت ـ ثـ ث ـ جـ ج ـ حـ ح ـ خـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ سـ س ـ شـ ش ـ صـ ص ـ ضـ ض ـ ط ـ ظ ـ عـ ـعـ ـع ع ـ غـ ـغـ ـغ غ ـ فـ ف ـ قـ ق ـ کـ ک ـ لـ ل ـ مـ م ـ نـ ن ـ و ـ هـ ـهـ ـه ه ـ یـ ی.