ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس5

ـــَــ فتحه

 

حضرت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم: خانه‌هاى خود را با خواندن قرآن نورانى کنید.

روضة المتقین، ص13، ص129

 

 

 

 

 ـــَــ اسم این علامت فتحه است. هنگام تلفظ حروف با این علامت دهان باز می‌شود.

حروف را با علامت ـــَــ فتحه بخوانید.

اَ ـ ءَ ـ بـَ بَ ـ تَـ تَ ـ ثـَ ثَ ـ جَـ جَ ـ حَـ حَ ـ خَـ خَ ـ دَ ـ ذَ ـ رَ ـ زَ ـ سَـ سَ ـ شَـ شَ ـ صَـ صَ ـ ضَـ ضَ ـ طَ ـ ظَ ـ عَـ ـعَـ ـعَ عَ ـ غَـ ـغَـ ـغَ غَ ـ فَـ فَ ـ قَـ قَ ـ کَـ کَ ـ لَـ لَ ـ مَـ مَ ـ نَـ نَ ـ وَ ـ هَـ ـهَـ ـهَ هَ ـ یَـ یَ.

خَلَقَ ـ رَفَعَ ـ کَتَبَ ـ اَمَرَ ـ اَخَذَ ـ طَبَعَ ـ کَشَفَ ـ عَبَسَ ـ خَلَقَکَ ـ قَتَلَکَ ـ سَألـَکَ ـ سَاَلـَکَ ـ فَعَدَلَکَ ـ فَحَشَرَ ـ وَبَدَاَ ـ وَبَدَأَ