ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس8

صدای ــٰــ

 

امام صادق علیه‌السلام: جوان مؤمنى که قرآن تلاوت می‌کند قرآن با گوشت و خونش آمیخته مى‌شود و در همه‌ی بافت‌های بدنش اثر مى‌گذارد.

وسائل 2، صفحه 140

 

 

صدای ــٰـ الف کوچکی است که روی حرف گذاشته می‌شود. معمولاً صدای ــٰـ به کمک الف نوشته می‌شود.

حروف را با صدای ـــٰــ بخوانید.

ءٰا ـ بـٰ بٰا ـ تٰـ تٰا ـ ثٰـ ثٰا ـ جٰـ جٰا ـ حـٰ حٰا ـ خٰـ خٰا ـ دٰا ـ ذٰا ـ رٰا ـ زٰا ـ سٰـ سٰا ـ شٰـ شٰا ـ صٰـ صٰا ـ ضٰـ ضٰا ـ طـٰ طٰا ـ ظـٰ ظـٰا ـ عٰـ عٰا ـ غٰـ غٰا ـ فـٰ فٰا ـ قـٰ قٰا ـ کـٰ کٰا ـ لـٰ لٰا ـ مٰـ مٰا ـ نٰـ نٰا ـ وٰ وٰا ـ هٰـ هٰا ـ یٰـ یٰا

هُمٰا ـ لِمٰا ـ قٰابَ ـ صٰاحِبُ ـ خٰارِجُ ـ عٰاقِبَتَهُمٰا ـ فَخٰانَتٰاهُمٰا ـ فَخٰنَتٰاهُمٰا ـ اٰذٰانَ ـ اٰیٰاتُنٰا ـ اٰیٰتُنٰا ـ شَنَئٰانُ ـ شَغَفَهٰا ـ وَلٰایَزٰالُ ـ یٰا اَبٰانٰا ـ مٰالَکَ ـ مٰالِکِ ـ مٰلِکِ ـ سَمٰوٰتِ ـ سَمٰوٰاتِ ـ سَمٰاوٰاتِ ـ سَمٰاءَ ـ صَلَوٰتِ