ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس10

صدای «یٖ»


حضرت رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم: هنگامی که مؤمن قرآن می‌خواند، گویی بوى خوش از دهانش مى‌تراود.

ارشاد القلوب-ترجمه سلگى، ج‏1، ص207

 

 

صدای «ــٖـ» الف کوچکی است که زیر حرف گذاشته می‌شود. معمولاً صدای «ــٖـ» با حرف «ی» نوشته می‌شود (یٖـ یٖ).

حروف را با صدای «یٖ» بخوانید.

ایٖـ ایٖ ـ ئیٖـ ئیٖ ـ بیٖـ بیٖ ـ تیٖـ تیٖ ـ ثیٖـ ثیٖ ـ جیٖـ جی ـ حیٖـ حیٖ ـ خیٖـ خیٖ ـ دیٖـ دیٖ ـ ذیٖـ ذیٖ ـ ریٖـ ریٖ ـ زیٖـ زیٖ ـ سیٖـ سیٖ ـ شیٖـ شیٖ ـ صیٖـ صیٖ ـ ضیٖـ ضیٖ ـ طیٖـ طیٖ ـ ظیٖـ ظیٖ ـ عیٖـ عیٖ ـ غیٖـ غیٖ ـ فیٖـ فیٖ ـ قیٖـ قیٖ ـ کیٖـ کیٖ ـ لیٖـ لیٖ ـ میٖـ میٖ ـ نیٖـ نیٖ ـ ویٖـ ویٖ ـ ییٖـ ییٖ

اَبیٖ ـ لَفیٖ ـ حیٖنَ ـ خیٖفَ ـ رَحیٖمِ ـ غَنَمیٖ ـ مُتَقٰابِلیٖنَ ـ میٖقٰاتُ ـ لَقٰادِریٖنَ ـ لِحَیٰاتیٖ ـ عِبٰادیٖ ـ نٰاصِریٖنَ ـ صٰالِحیٖنَ ـ عٰالِمیٖنَ ـ صٰادِقیٖنَ