ساده‌ترین روش آموزش روخوانی قرآن

درس18

حروف یرملون

 

حضرت على علیه‌السّلام: چون ساکنان زمین، خود را به گناه آلوده کنند مشیّت حضرت حق بر این تعلّق مى‌گیرد که آنان را عذاب کند، ولى هنگامى که سالخوردگان آن‌ها را مى‌بیند که به سوى نماز گام برمى‏‌دارند، و کودکان آن‌ها را سرگرم فراگیرى قرآن مشاهده فرماید، ساکنان زمین را (به خاطر آن‌ها) مشمول رحمت (بى‌منتهاى خود) قرار مى‌دهد و عذاب (آنان) را به تأخیر مى‌اندازد.

پاداش نیکى‏ها و کیفر گناهان، ص117

 

 

هرگاه تنوین یا نون ساکن نْ به یکی از حروف ی ر م ل و ن (یرملون) برسد نْ حذف می‌شود و حرف یرملون تشدید می‌گیرد.

ضَرّاً وَ لٰانَفْعاً : ضَرَّ وَّ لٰانَفْعاً

أَنْ یَقُولَ : أَ یَّقُولَ   

در بعضی قرآن‌ها روی حرف یرملون، تشدید گذاشته است.