ملکه

چارلز، دوست دوران دانشجویی‌ام در انگلستان، با طعنه گفت:

چرا خانوماتون نمی‌تونن با مردان دست بدن یا لمسشون کنن؟!! یعنی مردای ایرانی این‌قدر کارنامه خرابی دارن و خودشونو نمی‌تونن کنترل کنن؟!!

لبخندی زدم و گفتم:

ملکه انگلستان می‌تونه با هر مردی دست بده؟... و هر مردی می‌تونه ملکه انگلستان رو لمس کنه؟!!

با عصبانیت گفت: نه! مگه ملکه فرد عادیه؟!!... فقط افراد خاصی می‌تونن با ایشون دست بدن و باهاش در رابطه باشن!!!...

گفتم:

خانم‌های ایرانی همشون ملکه هستند!.