داستان شاهزاده‌ی زندانی

7 ـ ملاقات شاهزاده با بلوهرِ دانش‌مند

خبر آخرت‌جویى شاهزاده در کشور پهناور هندوستان پیچید و تفکر و جمال و کمال و فهم و عقل و زهد او در همه جا منتشر گردید و به گوش دانش‌مند خداپرستی به نام بلوهر رسید. وی در سرزمین سراندیب می‌زیست‏. سوار کشتى شد و خودش را به سولابط محل زندگی شاهزاده رساند. جامه بازرگانان پوشید و ملازم در خانه پسر پادشاه شد تا دوستان و اطرافیان و مراقبین او را شناخت. متوجه شد شانیا پرستار و پیشخدمت مخصوص پسر پادشاه است. او را دنبال کرد تا در جاى خلوتى به او دست یافت.


ادامه مطلب ...